Normalising Representation by Evgeny Vyguzov

Normalising Representation by Evgeny Vyguzov

Editorial and artwork by Evgeny Vyguzov for XXY Magazine